รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๙๒.๒๐ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ สูงมาก

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๕.๙๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ สูงมาก

นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญและถือเป้นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องนำไปปฏิบัติ

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนป้องกันการทุจริตกับกิจกรรมนักคิดสุจริต “คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ ตัวเรา” (The Ethical Thinker)

กิจกรรมนักคิดสุจริต” การประกวดแผนงานการป้องกันการทุจริต (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ สมุทรสาคร) กลุ่มละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริตเพื่อเข้าร่วม Workshop Camp พร้อมรับเงินทุน

ประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนกรณีมีข้อร้องเรียนว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน” ข้อ ๒  บทนิยามในประกาศนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย “บุคลากร” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สายวิชาการและ สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ทั้งอัตราประจำและอัตราจ้าง “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของทางราชการ และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม […]

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นองค์กรศีลธรรม และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล : International Anti-Corruption Day

วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC)

1 2