นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญและถือเป้นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องนำไปปฏิบัติ

ประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนกรณีมีข้อร้องเรียนว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน” ข้อ ๒  บทนิยามในประกาศนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย “บุคลากร” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สายวิชาการและ สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ทั้งอัตราประจำและอัตราจ้าง “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของทางราชการ และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม […]

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

      ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี มมร  ความหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ การจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของการจัดการและการดำเนินกิจการ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อสร้างความสามารถในการดำเนินงานให้เจริญเติบโต และเพื่อผลประโยช์นของประเทศชาติและประชาชน ความสำคัญ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักถึงภารกิจในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงภารกิจด้านวิจัย บริการวิชาการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้ให้ความสาคัญกับการบริหารและการดำเนินการที่ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สามารถตอบสนองผู้รับบริการและประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องมีหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จึงได้จัดทำกรอบการกับกำดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ ให้เป็นองค์กรศีลธรรมอย่างยั่งยืน หลักการ : การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ มมร กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ ๖ ประการ เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลงานที่ดีในระยะยาว และให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบุคลากร มมร ที่ต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายได้ (Accountability) หมายถึง บุคลากร มมร ต้องคอยเอาใจใส่ ระลึก และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และยอมรับผลจากการกระทำต่าง ๆ […]